AKO SA FIRMA MENÍ, KOMUNIKÁCIA JE PRE ŇU NAJVÄČŠOU VÝZVOU


Ako profesionálne bude vaša komunikácia či už vo vnútri firmy alebo mimo nej vyzerať, takej úrovne dôvery sa bude reputácia vašej spoločnosti či organizácie tešiť v očiach vašich zamestnancov, zákazníkov, obchodných partnerov, dodávateľov, ale aj médií a komunít, v ktorých pôsobíte. Dovoľte mi, aby som vám ponúkol svoje mnohoročné praktické skúsenosti z oblasti vytvárania a riadenia firemnej komunikácie v národných a nadnárodných spoločnostiach. Tieto skúsenosti sú univerzálne a použiteľné vo firmách a organizáciách bez ohľadu na ich zameranie alebo veľkosť.

 

O mne

RNDr. Ján Kondáš, MBA

  V oblasti firemnej komunikácie - Corporate Communications/Corporate Affairs sa pohybujem už viac ako 20 rokov a v poslednom období sa môj profesionálny záujem sústreďuje na budovanie reputácií firiem a organizácií. Mal som možnosť pracovať pre slovenské, české, nemecké, britské a americké firmy, spoznať ich firemné kultúry a štýly riadenia. Mnohé z týchto firiem sú kótované na medzinárodných akciových trhoch, čo prinášalo do komunikácie, ktorú som riadil, špecifické požiadavky na transparentnosť a komplexnosť poskytovaných informácií. Práca v týchto firmách ma naučila chápať dôležitosť udržateľného podnikania (Sustainability), ako aj nezastupiteľnosť diverzity a inklúzie pre formovanie kultivovanej firemnej kultúry. Počas svojej kariéry som získal aj veľa skúseností z oblasti riadenia zmien (Change Management) a transformácie firiem.

 Budovanie reputácie firmy 

Hlavným poslaním firemnej/korporátnej komunikácie je podpora budovania reputácie (dobrého mena/povesti) firmy či organizácie. Na dobrú povesť samozrejme má vplyv mnoho činností, ktoré nie sú priamou súčasťou firemmej komunikácie – napríklad kvalita ponúkaných produktov a služieb, predpredajná či popredajná starostlivosť o zákazníkov. Firemná komunikácia zohráva dôležitú úlohu najmä v týchto 4 kľúčových oblastiach, ktoré sú pre budovanie reputácie firmy nezastupiteľné:

Interná a Externá komunikácia
Riadenie zmien (Change Management) a transformácia
Udržateľné podnikanie (Sustainability) a ESG
Značka zamestnávateľa (Employer Branding) a zapojenie zamestnancov (Employee Engagament)

V rámci týchto oblastí ponúkam tieto skužby a riešenia: 

 Interná a Externá komunikácia

 • Audit externej a internej firemnej komunikácie.

 • Vytvorenie stratégie pre efektívnu internú a externú komunikáciu (Public Relations), vrátane využitia generatívnych nástrojov  umelej inteligencie (AI).

 • Vytvorenie systému hodnotenia efektivity externej a internej komunikácie.

 • Účinnú krízovú komunikáciu a vytvorenie systému pre elimináciu krízovej komunikácie (Issue Management).

 • Služby v oblasti Public Affairs/Government Affairs/Regulatory.

Change Management a transformácia

 • Identifikáciu zúčastnených strán (stakeholders), analýza dopadov zmien na ne.

 • Identifikáciu rizík spojených s procesom zmien.

 • Vytvorenie stratégie pre efektívne riadenie zmien, ktorých cieľom je prijatie zmien zamestnancami a minimalizovanie ich odporu.

 • Definovanie cieľových skupín, na ktoré bude smerovaná komunikácia na podporu riadenia zmien.

 • Návrh komunikačnej stratégie a konkrétnych komunikačných aktivít pre jednotlivé cieľové skupiny.

 • Vytvorenie kritérií úspešnosti komunikácie na podporu riadenia zmien a transformácie.

 • Vzdelávanie manažérov v oblasti riadenia zmien formou online a onsite prednášok.

Udržateľnosť podnikania (Sustainability) a ESG

 • Návrh stratégie udržateľnosti podnikania na základe predmetu podnikania firmy, jej hodnôt, vízie a misie, ako aj ďalších dôležitých faktorov.

 • Spoluprácu pri tvorbe systému, ktorý bude umožňovať pravidelné reportovanie ESG cieľov v zmysle platnej legislatívy, alebo požiadaviek dodávateľských reťazcov. 

 • Identifikáciu materialít v zmysle Scope 1 a 2, prípravu metodiky pre materiality v zmysle Scope 3.

 • Automatizáciu výpočtu uhlíkovej stopy – emisií CO2, prípadne ďalších skleníkových plynov z celkovej prevádzky firmy, ako aj z najdôležitejších produktov a služieb.

 • Návrh komunikačnej pre podporu stratégie udržateľnosti.

Employer Branding a Employee Engagement

 • Návrh riadenia značky (Brand Management) s presahom na Employer Branding.

 • Analýza značky zamestnávateľa, jej vplyvu na zamestnancov firmy, ako aj na potenciálnych zamestnancov.

 • Návrh systematickej komunikácie pre podporu Employer Branding.

 • Analýza úrovne zapojenia zamestnancov (Employee Engagement).

 • Návrh aktivít pre posilnenie Employee Engagement, vrátane zmien v oblasti firemnej kultúry.

 • Návrh komunikačnej podpory pre Employee Engagement.

Využitie nástrojov umelej inteligencie (AI) vo firemnej komunikácii 

Generatívne nástroje umelej inteligencie (AI) prinášajú nielen časovú úsporu, ale aj možnosť škálovať a personalizovať jednotlivé posoltstvá, čo vedie k efektívnejšej a pútavejšej firemnej komunikácii. Je však nevyhnutné používať tieto nástroje zodpovedne a zabezpečiť, aby bol generovaný obsah v súlade so značkou, hodnotami a etickými smernicami spoločnosti. Moje odborné znalosti v oblasti generatívnych nástrojov umelej inteligencie používaných v podnikovej komunikácii zahŕňajú napr:

 • Tvorbu obsahu: Generatívna AI dokáže vytvárať písomný obsah, ako sú tlačové správy, obrázky, videá, príspevky na blogoch a aktualizácie sociálnych médií, čím je možné ušetriť čas a námahu odborníkov na komunikáciu. Je to obzvlášť užitočné pri tvorbe konzistentného obsahu.

 • Vytváranie prezentácií: Umelú inteligenciu možno využiť na tvorbu textu a grafiky pre správy a prezentácie, čím sa zvýši kvalita vizuálnej komunikácie.

 • Analýzu údajov o zamestnancoch: Využitím umelej inteligencie na analýzu údajov o zamestnancoch môžete získať komplexnejšie informácie o ich potrebách, preferenciách a názoroch. To následne môže viesť k zlepšeniu internej komunikácie a zvýšeniu spokojnosti zamestnancov.

 • Preklady: Generatívna AI dokáže rýchlo a presne preložiť obsah do viacerých jazykov, čo je nevyhnutné pre globálne spoločnosti komunikujúce s medzinárodným publikom. Táto funkcionalita zabezpečí presné a rýchle zdieľanie správ v rôznych krajinách. 

Zlepšenie komunikačných kompetencií manažmentov firiem

 Komunikačné kompetencie manažérov, najmä tých, ktorí sú na najvyšších firemných priečkach, sú neoddeliteľnou súčasťou ich úspešného leadershipu. Avšak aj dnes sme často svedkami toho, že riaditeľ komunikuje so svojimi zamestnancami iba cez e-mail. Každý manažér by mal mať svoj osobitý, ale kultivovaný štýl komunikácie, ktorý sa opiera o výber vhodných komunikačných nástrojov pre čo najefektívnejší zásah cieľovej skupiny. V oblasti zlepšenia komunikačných kompetencií manažérov ponúkam takúto podporu:

 • Analýzu komunikačných kompetencií manažéra.

 • Vypracovanie návrhu na posilnenie komunikačných kompetencií s cieľom vytvoriť autentický a kultivovaný komunikačný štýl manažéra.

 • Vypracovanie návrhu pre použitie rôznych komunikačných prostriedkov podľa typu požadovanej komunikácie (operatívna vs strategická).

 • Komunikačný mentoring podľa individuálnych potrieb manažéra.

Gray Hair Consultants

Gray Hair Consultants je projekt, ktorý sa od ponuky iných konzultačných firiem odlišuje obrovským záberom reálnych skúseností svojich expertov vzhľadom na ich profesnú vyzrelosť a vyšší stredný vek. Sú pripravení ponúknuť strategické poradenstvo, riešenie kľúčových problémov a mentoring pre potreby firiem a organizácií. Dokážu hmatateľne pomôcť výkonným manažérom zlepšiť ich odborné aj vodcovské schopnosti a organizačnú efektívnosť. 

Projekt Gray Hair Consultants bol iniciovaný aj spoločnosťou Arcys.

 • Ďalšie informácie o projekte nájdete TU 

Ak Vás zaujala moja ponuka, pošlite mi prosím správu, rád sa Vám ozvem . 

E-mail Správa PotvrdiŤ

Moje najnovšie príspevky o firemnej komunikácii

Effective communication in Change Management

Being effective doesn´t mean to generate tons of meaningless messages to spam the target audiences, nor making them bored by the same (only one) communication channel...

Read more

Challenges causing weak Employee Engagement

Currently, almost in all bigger size companies, the Leaderships are keen to get regular feedback on the engagement of their employees. The are 3 simple reasons why they do that...

Read more

Internal Communication in digital age

Internal Communication in the workplaces faces today, in the digital age, couple of new challenges which the communicators need to be aware of. Let me pick up 3 of them...

Read more

©2023 Arcys, s.r.o.

Zásady ochrany osobných údajov